Dự án đang triển khai

Tên dự án

Địa điểm

Năm thực hiện

CENTA CITY BẮC NINH

KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP, đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

2018

Khu đô thị VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

2019

WordPress Lightbox